သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၸွမ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵၢၼ်ၸႂ်ႉ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) သေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵေႃႉသိုၵ်းငၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူၺ်းထိုင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်သိုၵ်းငရၢႆးလူင် ၸွမ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉ တီႈၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းပွင်ႇမႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3.11.2012၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ(508) ၸိုဝ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၵႂႃႇယိုဝ်းၵွင်ႈ တၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵင်းၶမ်းလူင်၊ More »

ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၼမ်ႁႅင်းမႃးသေၵဝ်ႇ

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 1.11.2012၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶမယ (269) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵႅမ်ၸဝ်ႈသိုၵ်း ယႄးထုတ်ႉ၊ ႁႅင်းသိုၵ်း (80) ပၢႆ လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈပႃႇၼေႃႇသေ ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမဵၼ်၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ယိူင်း၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇလၵ်ႉၵိၼ်ၵႆႇ လႄႈၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမဵၼ်ၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ပွင်ႇမႃး။ ၸိူဝ်းလႆႈသုမ်း -(1) ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ 2 ၶႂၢႆး၊ (2) ၼၢႆးမႄႈဢွင်ႇ More »

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပႃႈရတ်ႉ ဢူဝ်ႇပမႃး တေဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းမႃးလႄႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

MThai News လၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပႃႈရတ်ႉ ဢူဝ်ႇပမႃး တေဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းမႃးလႄႇ Asian ၊ ၶၢဝ်းတၢင်းတေႁိုင် (4) ဝၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်းၼႆႉ တေမႃးလႄႇပႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁူႉမႃးၼင်ႇၼႆ။ ပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 17.11.2012၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပႃႈရတ်ႉ ဢူဝ်ႇပမႃး တေမႃးလႄႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ မိူင်းထႆး More »

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ(တဢၢင်း) TNLA တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

လႆႈႁူႉၸွမ်း လၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10-11-2012 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ (တဢၢင်း) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈလွႆဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈထွႆပၼ်ၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတီႉၺွပ်းယႃႇမဝ်းၵမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵေႃႉထုၵ်ႇတိၺွပ်းဝႆႉဢၢႆႈယူင်ႇဢႃႇယူႉ(22) လႄႈတင်းယႃႈမႃႉဢၼ်တိၺွပ်းလႆႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9-11-2012 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင်ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူပ်ႈသိမ်းဢဝ် တပ်ႉလွႆ(တဢၢင်း) TNLA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းယူႇ More »

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွတ်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ တေႃႉသၢင်ႇ၊ မိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ႁွင်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸွပ်ႇထၢမ်ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းတႆး။ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဝၼ်းထိ 31/10/12 ယၢမ်း 17:45-20:40 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 503 ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းယႄးၼၢႆႇဢူး ဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း 100 ပၢႆ ၶိုၼ်ႈၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA More »

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၸွမ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵၢၼ်ၸႂ်ႉ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) သေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵေႃႉသိုၵ်းငၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူၺ်းထိုင် ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်သိုၵ်းငရၢႆးလူင် ၸွမ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉ တီႈၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းပွင်ႇမႃး။
http://lh6.ggpht.com/_qQQQg0ODhzo/TJgjtkR_ckI/AAAAAAAAJhQ/s9XCFggHl9M/burmese%20army%5B3%5D.jpg
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3.11.2012၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ(508) ၸိုဝ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၵႂႃႇယိုဝ်းၵွင်ႈ တၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵင်းၶမ်းလူင်၊ ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းလူင် ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၼမ်ႁႅင်းမႃးသေၵဝ်ႇ

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 1.11.2012၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶမယ (269) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵႅမ်ၸဝ်ႈသိုၵ်း ယႄးထုတ်ႉ၊ ႁႅင်းသိုၵ်း (80) ပၢႆ လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈပႃႇၼေႃႇသေ ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမဵၼ်၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ယိူင်း၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇလၵ်ႉၵိၼ်ၵႆႇ လႄႈၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမဵၼ်ၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ပွင်ႇမႃး။

ၸိူဝ်းလႆႈသုမ်း -(1) ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ 2 ၶႂၢႆး၊ (2) ၼၢႆးမႄႈဢွင်ႇ သုမ်းၵႆႇ 1 တူဝ်၊ (3) ၼၢႆးမႄႈဢေး ၵႆႇ 1 တူဝ်၊ (4) မႄႈသၢင်ႇလူႇ ၵႆႇ 1 တူဝ် လႆႈႁူႉမႃးၼင်ႇၼႆ။

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQn-MjVIX4Ll9UVCCYjF-fcdYA_RLinwmhsOskraWE2eEBWIQl

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ (336) ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းၵျေႃႇ၊

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပႃႈရတ်ႉ ဢူဝ်ႇပမႃး တေဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းမႃးလႄႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

MThai News လၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပႃႈရတ်ႉ ဢူဝ်ႇပမႃး တေဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းမႃးလႄႇ Asian ၊ ၶၢဝ်းတၢင်းတေႁိုင် (4) ဝၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်းၼႆႉ တေမႃးလႄႇပႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁူႉမႃးၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 17.11.2012၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ပႃႈရတ်ႉ ဢူဝ်ႇပမႃး တေမႃးလႄႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ မိူင်းထႆး လႄႈမိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ(တဢၢင်း) TNLA တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

လႆႈႁူႉၸွမ်း လၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10-11-2012 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ (တဢၢင်း) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈလွႆဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈထွႆပၼ်ၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတီႉၺွပ်းယႃႇမဝ်းၵမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵေႃႉထုၵ်ႇတိၺွပ်းဝႆႉဢၢႆႈယူင်ႇဢႃႇယူႉ(22) လႄႈတင်းယႃႈမႃႉဢၼ်တိၺွပ်းလႆႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9-11-2012 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင်ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူပ်ႈသိမ်းဢဝ် တပ်ႉလွႆ(တဢၢင်း) TNLA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းယူႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွတ်းမိူင်းမိတ်ႈ၊ တေႃႉသၢင်ႇ၊ မိူင်းငေႃႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ႁွင်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၸွပ်ႇထၢမ်ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းတႆး။

SSPP_SSA_36_brigadeတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)

ဝၼ်းထိ 31/10/12 ယၢမ်း 17:45-20:40 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၶမယ 503 ဢၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းယႄးၼၢႆႇဢူး ဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း 100 ပၢႆ ၶိုၼ်ႈၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA

Free Web Hosting